Skip links

Hizmet Sözleşmesi

 

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Özhan Hukuk Bürosu (“Firma”) ile www.ozhanhukuk.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen “avukatlık ve danışmanlık hizmeti”nden faydalanılmasına  ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve “avukatlık ve danışmanlık hizmeti”lerin kullanımına ilişkin olarak Firma tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, “avukatlık ve danışmanlık hizmeti’nden faydalanmak için Firma tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da “avukatlık ve danışmanlık hizmeti’ne erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Firma sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı, “avukatlık ve danışmanlık hizmeti’ni yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve “avukatlık ve danışmanlık hizmeti’ne ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4 Kullanıcı, “avukatlık ve danışmanlık hizmeti’ni FİRMA’nın öncül izni olmaksızın kullanması için üçüncü bir kişiyi yetkilendiremez.

3.5 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Firma, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Firma sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğuna ilişkin olarak Firma’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6 “avukatlık ve danışmanlık hizmeti’ne ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Firma’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.7 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı “avukatlık ve danışmanlık hizmeti’nden ancak Site’de beyan edilen ücretleri yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2  “avukatlık ve danışmanlık hizmeti’ne ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Buna ilişkin talepler, Firma tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir.

4.3 Kullanıcı, Firma veya Firma tarafından onaylanmış üçüncü kişiler hizmete ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site ve “avukatlık ve danışmanlık hizmeti’ üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Firma’ya aittir

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya “avukatlık ve danışmanlık hizmeti’ni  kopyalama, değiştirme, çoğaltma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Firma’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Firma’in unvanını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

6.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

6.2 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Firma Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

6.3 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle “avukatlık ve danışmanlık hizmeti’ni kullanamayacaktır.

Madde 7. Muhtelif Hükümler

7.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

7.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

7.3 Kullanıcı ile bildirdikleri e-mail veya tebligat adresi vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

7.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

 

En kaliteli web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.